foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Projekt „MŁODZI W AKCJI"

Projekt „MŁODZI W AKCJI – wymiana praktyk w celu pobudzenia młodzieży do działania” (2020-3-PL01-KA205-095033), realizowany był przez Fundację „Wyjdź z domu” oraz czterech partnerów z Austrii, Chorwacji, Rumunii i Polski od kwietnia 2021 do końca listopada 2022. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 13-30 lat (23 osoby) oraz pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich (17 osób)
 
Organizacje partnerskie:
• FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ Z DOMU" – Polska
• KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE „HOMINI” – Polska
• INTERAKTION – VEREIN FÜR EIN INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN – Austria
• A4ACTION- ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEZVOLTARE CONTINUA – Rumunia
• UDRUGA DELTA – Chorwacja
 
Idea projektu zrodziła się z potrzeby zwiększenia potencjału i wiedzy pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania edukacyjne na rzecz młodzieży, wspieranie aktywności obywatelskiej młodych ludzi w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę masowego przekazu, a także ze względu na starzenie się społeczeństw europejskich.
Poprzez przeprowadzone działania i warsztaty projekt osiągnął założone cele, którymi były:
1. Podniesienie umiejętności, wymiana doświadczeń i metod 17 przedstawicieli kadry edukacji pozaformalnej z 5 organizacji partnerskich w zakresie edukacji młodzieży z zakresu zaangażowania społecznego i wolontariatu poprzez udział w różnorodnych warsztatach i szkoleniach w ciągu 20 miesięcy trwania projektu realizacja.
2. Wzrost umiejętności i wiedzy 23 młodych ludzi w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez udział w warsztatach i akcjach mobilnościowych organizowanych w ciągu 20 miesięcy realizacji projektu.
 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania i osiągnięto rezultaty:
- Odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe dla łącznie minimum 10 osób z kadry zarządzającej projektem.
- Przeprowadzono trzy krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry zajmującej się edukacją młodzieży, w których łącznie wzięło udział 17 uczestników z kadry partnerów projektu.
- Zrealizowano dwa mieszane wyjazdy młodzieży dla łącznie minimum 23 uczestników projektu w wieku 13-30 lat.
- Zrealizowano 152 godziny zajęć / warsztatów / szkoleń edukacyjnych w ramach wszystkich mobilności realizowanych w projekcie
- Nastąpiła wymiana metod i praktyk edukacji pozaformalnej oraz doświadczeń kadry edukacyjnej.
- Podniósł się poziom wiedzy i umiejętności 17 pracowników kadry oświatowej z organizacji partnerskich w zakresie stosowania innowacyjnych metod edukacji pozaformalnej młodzieży poprzez udział we wspólnych warsztatach i wymianę doświadczeń dotyczących m.in.: coachingu, teatru i odgrywania ról, grywalizacja, praca zespołowa i myślenie projektowe.
- Podniósł się poziom wiedzy i umiejętności 23 przedstawicieli młodzieży z organizacji partnerskich w planowaniu i przygotowywaniu działań, projektów i produktów poprzez udział w warsztatach, szkoleniach organizowanych podczas wyjazdów łączonych.
- Zebrano doświadczenia 17 pracowników organizacji w zakresie organizacji i realizacji wolontariatu oraz wymiany praktyk organizacji wolontariackich w specyfice różnych krajów.
- Personel projektu i organizacje partnerskie doskonaliły swoją pracę w międzynarodowej grupie roboczej.
- Podniósł się poziom kompetencji językowych i interpersonalnych personelu projektu, organizacji partnerskich oraz uczestniczącej młodzieży.
- Zwiększona świadomość różnorodności kulturowej krajów partnerskich i społeczeństwa europejskiego.
- Opracowano plany działania dla inicjatyw lokalnych, które zostały zrealizowane przez młodzież w każdym z krajów partnerskich.
- Nastąpił wzrost wiedzy młodzieży na temat możliwości, jakie daje im korzystanie z programów takich jak: Europejski Korpus Solidarności, Projekty Solidarności, budżety partycypacyjne czy programy i konkursy innych organizacji pozarządowych.
- Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 13 osób z kadry organizacji partnerskich oraz 23 młodych ludzi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz projektowania działań i przestrzeni dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
 
Projekt dał wszystkim organizacjom partnerskim możliwość zbudowania ram przyszłej współpracy w oparciu o cenne doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji. Przyczynił się on do podniesienia świadomości znaczenia łączenia różnych obszarów edukacji i kształtowania polityki w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji obywatelskiej.
Dla uczestników projektu, organizacji i pracowników spotkania projektowe były wyjątkową okazją do interakcji na poziomie osobistym i zawodowym, poznania różnych środowisk kulturowych i organizacji z innych krajów.
 
                                                           
 
 

Copyright 2024  Studio Gabrielle