foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5 % podatku

 

Drodzy Wolontariusze, Przyjaciele i Sympatycy Wolontariatu

Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1,5% podatku na naszą Organizację: Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini KRS 000029354

Dzięki Waszej pomocy i zebranym środkom z 1,5 proc. podatku będziemy mogli kontynuować nasze cele statutowe, którymi głownie są:

 • organizowanie pomocy osobom starszym, chorym, samotnym, niepełnosprawnym,
 • organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie edukacji pozaformalnej w szkołach, ośrodkach pomocy oraz innych instytucjach
 • finansowanie stypendiów naukowych dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu.
 • oraz wiele innych działań skupionych na rozwoju kultury, społeczeństwa i edukacji w powiecie gorlickim.

Aby przekazać 1,5 procenta należy wpisać w rubryce OPP nr KRS: 0000029354.

Za okazane wsparcie BARDZO DZIĘKUJEMY

Zarząd Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini

 

 

Projekt „MŁODZI W AKCJI"

Projekt „MŁODZI W AKCJI – wymiana praktyk w celu pobudzenia młodzieży do działania” (2020-3-PL01-KA205-095033), realizowany był przez Fundację „Wyjdź z domu” oraz czterech partnerów z Austrii, Chorwacji, Rumunii i Polski od kwietnia 2021 do końca listopada 2022. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 13-30 lat (23 osoby) oraz pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich (17 osób)
 
Organizacje partnerskie:
• FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ Z DOMU" – Polska
• KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE „HOMINI” – Polska
• INTERAKTION – VEREIN FÜR EIN INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN – Austria
• A4ACTION- ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEZVOLTARE CONTINUA – Rumunia
• UDRUGA DELTA – Chorwacja
 
Idea projektu zrodziła się z potrzeby zwiększenia potencjału i wiedzy pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania edukacyjne na rzecz młodzieży, wspieranie aktywności obywatelskiej młodych ludzi w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę masowego przekazu, a także ze względu na starzenie się społeczeństw europejskich.
Poprzez przeprowadzone działania i warsztaty projekt osiągnął założone cele, którymi były:
1. Podniesienie umiejętności, wymiana doświadczeń i metod 17 przedstawicieli kadry edukacji pozaformalnej z 5 organizacji partnerskich w zakresie edukacji młodzieży z zakresu zaangażowania społecznego i wolontariatu poprzez udział w różnorodnych warsztatach i szkoleniach w ciągu 20 miesięcy trwania projektu realizacja.
2. Wzrost umiejętności i wiedzy 23 młodych ludzi w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez udział w warsztatach i akcjach mobilnościowych organizowanych w ciągu 20 miesięcy realizacji projektu.
 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania i osiągnięto rezultaty:
- Odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe dla łącznie minimum 10 osób z kadry zarządzającej projektem.
- Przeprowadzono trzy krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry zajmującej się edukacją młodzieży, w których łącznie wzięło udział 17 uczestników z kadry partnerów projektu.
- Zrealizowano dwa mieszane wyjazdy młodzieży dla łącznie minimum 23 uczestników projektu w wieku 13-30 lat.
- Zrealizowano 152 godziny zajęć / warsztatów / szkoleń edukacyjnych w ramach wszystkich mobilności realizowanych w projekcie
- Nastąpiła wymiana metod i praktyk edukacji pozaformalnej oraz doświadczeń kadry edukacyjnej.
- Podniósł się poziom wiedzy i umiejętności 17 pracowników kadry oświatowej z organizacji partnerskich w zakresie stosowania innowacyjnych metod edukacji pozaformalnej młodzieży poprzez udział we wspólnych warsztatach i wymianę doświadczeń dotyczących m.in.: coachingu, teatru i odgrywania ról, grywalizacja, praca zespołowa i myślenie projektowe.
- Podniósł się poziom wiedzy i umiejętności 23 przedstawicieli młodzieży z organizacji partnerskich w planowaniu i przygotowywaniu działań, projektów i produktów poprzez udział w warsztatach, szkoleniach organizowanych podczas wyjazdów łączonych.
- Zebrano doświadczenia 17 pracowników organizacji w zakresie organizacji i realizacji wolontariatu oraz wymiany praktyk organizacji wolontariackich w specyfice różnych krajów.
- Personel projektu i organizacje partnerskie doskonaliły swoją pracę w międzynarodowej grupie roboczej.
- Podniósł się poziom kompetencji językowych i interpersonalnych personelu projektu, organizacji partnerskich oraz uczestniczącej młodzieży.
- Zwiększona świadomość różnorodności kulturowej krajów partnerskich i społeczeństwa europejskiego.
- Opracowano plany działania dla inicjatyw lokalnych, które zostały zrealizowane przez młodzież w każdym z krajów partnerskich.
- Nastąpił wzrost wiedzy młodzieży na temat możliwości, jakie daje im korzystanie z programów takich jak: Europejski Korpus Solidarności, Projekty Solidarności, budżety partycypacyjne czy programy i konkursy innych organizacji pozarządowych.
- Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 13 osób z kadry organizacji partnerskich oraz 23 młodych ludzi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz projektowania działań i przestrzeni dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
 
Projekt dał wszystkim organizacjom partnerskim możliwość zbudowania ram przyszłej współpracy w oparciu o cenne doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji. Przyczynił się on do podniesienia świadomości znaczenia łączenia różnych obszarów edukacji i kształtowania polityki w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji obywatelskiej.
Dla uczestników projektu, organizacji i pracowników spotkania projektowe były wyjątkową okazją do interakcji na poziomie osobistym i zawodowym, poznania różnych środowisk kulturowych i organizacji z innych krajów.
 
                                                           
 
 

Modlitwa Różańcowa za chorych i cierpiących

We wtorek 25 października br. w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach rozważane były tajemnice Różańca. Koordynatorzy z Wolontariuszami ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, Seniorzy wraz z Księdzem Andrzejem Kluzem Kapelanem, modlili się za chorych i cierpiących o umocnienie w cierpieniu. Zanoszone były przede wszystkim błagania o ulgę w cierpieniu dla chorych i pomoc w zwalczaniu trudów choroby. Modlitwą objęci zostały też rodziny chorych, dla których czas choroby najbliższych przynosi również wiele cierpienia.

Dziękujemy Wolontariuszom Seniorom, Wolontariuszom z SKW Bieśnik, SKW Bystra, SKW Mszanka, SKW Stróżówka, SKW Kwiatonowice, SKW Zagórzany, SKW Libusza, SKW Rożnowice, SKW MZS nr w Gorlicach oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz poświęcenie czasu na modlitwę. 

IV Drużynowa Spartakiada Wolontariatu

06.10.2022 r. odbyła się IV Drużynowa Spartakiada Wolontariatu na hali sportowej, zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini.

Uczestnikami powiatowej Spartakiady były reprezentacje wolontariuszy ze Szkolnych Klubów Wolontariatu przy Szkołach Podstawowych, zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Celem wydarzenia było upowszechnienie wolontariatu oraz integracja jego członków a także propagowanie sportu wśród młodzieży szkolnej. 

Do Spartakiady przystąpiły następujące zespoły:

 1. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 1 w Gorlicach
 2. Szkolny Klub Wolontariatu z MZS nr 5 w Gorlicach
 3. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bieśniku
 4. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
 5. Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
 6. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwiatonowicach
 7. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
 8. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej
 9. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance
 10. Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej

Z 10 drużyn  trzy pierwsze miejsca otrzymały następujące zespoły: 

 

I miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy ZSP w Kwiatonowicach

II miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy ZSP w Mszance 

III miejsce Szkolny Klub Wolontariatu przy MZS nr 1 w Gorlicach

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Spartakiadzie. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wolontariuszy na kolejne zawody za rok. 

Fotorelazcja:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EvRLDWGQY1ggkoX4RntFdsXUZvJSFAqoK2AGzv8FKUDNbvbjcGtfKVenhouyicgul&id=100068241722204 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów - edycja 2022

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne I stopnia do udziału w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które działały na rzecz Stowarzyszenia i/lub  Lokalnego Centrum Wolontariatu i/lub angażowały się w życie lokalnej społeczności.

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydaci realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

3. Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

4. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł. i jest wypłacane w 10 ratach.

5. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający w/w warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin_seg_II_XXI-edycja_obowiazek.pdf

X JUBILEUSZOWA GALA WOLONTARIATU

 

W poniedziałek 30 maja 2022 r. w 1 rocznicę śmierci śp. Renaty Filipowicz - założycielki Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach odbyła się X Jubileuszowa Gala Wolontariatu. Wydarzenie to zostało poświęcone uhonorowaniu działań, dokonanych przez wielką inicjatorkę na ziemi gorlickiej, którą była pani Renata. W tym dniu spotkaliśmy się również aby podsumować  10 lat działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz poznać laureatów Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

 Nagrody Anioły Wolontariatu 2022 otrzymali:

 • Grażyna Klim – Wolontariuszka Seniorka – za wszechstronne działania dla dobra innych
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej – za działalność na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stróżówce za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku lokalnym
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy – za krzewienie postaw społecznych i budowanie relacji międzyludzkich

Wyróżnieni:

 • Grzegorz Kędzior – Wolontariusz – za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance – za zaangażowanie i dojrzałą postawę w pracy wolontariusza
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieśniku – za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu

Nagrody Anioły Wolontariatu w kategorii Przyjaciel Wolontariatu za wielką życzliwość, otwarte serce oraz czynne wsparcie idei wolontariatu na terenie powiatu, miasta i gminy Gorlice otrzymali:

 • Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego
 • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
 • Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Dziękujemy również naszym Wolontariuszom, zarówno młodzieży, dorosłym jak i seniorom. To dzięki Wam możemy świętować Jubileusz 10 –lat działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.   

fotorelacja UM Gorlice https://www.gorlice.pl/pl/220/13295/x-gala-anioly-wolontariatu.html 

X MARSZ ŻONKILOWY w Gorlicach

29  maja 2022 r. odbył sie po raz X Marsz Żonkilowy, połaczony z obchodami Gorlickich Dni Rodziny, z Dniem Dziecka oraz XII Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej o godz. 13.00, która została odprawiona w intencji chorych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Następnie wyruszył Marsz Żonkilowy z chorymi oraz wolontariuszami Lokalnego Centum Wolontariatu, wolontariuszami i koordynatorami ze Szkolnych Klubów Wolontariatu. Przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach i w towarzystwie mażoretek Domino uczestnicy przeszli gorlickimi ulicami do Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, gdzie następiło oficjalne otwarcie wydarzenia. 

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także ukazanie akceptacji, tolerancji a także solidaryzm, otwartoścć i szacunek dla inności. 

Dziękujemy wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym, a przede wszystkim wolontariuszom, którzy tak chętnie i bezinteresownie angażują się w działania na rzecz czynienia dobra. 

 Fotorelacja UM Gorlice https://www.facebook.com/media/set?vanity=Gorlice&set=a.378214941000059 

realizacja MINI GRANTU „Polsko – ukraińska Akademia małego dziecka”

Wolontariusze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1 i z SP nr 2 w Bieczu oraz wolontariusze dorośli z Lokalnego Ośrodka Wsparcia i Edukacji w Bieczu (LOWE) realizują MINI GRANT pt. „Polsko – ukraińska Akademia małego dziecka”.  Celem projektu jest:  podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz; rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia; promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym LOWE na rzecz podejmowania inicjatyw wolontarystycznych na rzecz uchodźców; wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat; rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności. W ramach mini grantu dla starszych uczestników- ukraińskich dzieci organizowane są warsztaty artystyczne oraz wspólnego gotowania. Natomiast dla młodszych dzieci (3-6 lat) będą prowadzone spotkania w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola. 

Mini grant realizowany jest  w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

X Gala Wolontariatu

Po raz X zbliżamy się do Gali Wolontariatu, która w tym roku wyjątkowo odbędzie się 30 maja 2022 r. Podczas, gali wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 6 maja 2022 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj.

Copyright 2024  Studio Gabrielle