foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

SKW ZS nr 2 w Bieczu

Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnych  -  rok szkolny 2017/2018

 

 

  1. Nazwa organizacji: Szkolny Klub Wolontariatu
  2. Nauczyciel opiekun: Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar
  3. Ilość odbytych spotkań: 4 zebrania
  4. Ilość zaangażowanych uczniów: 25
  5. Tematyka podejmowanych działań i ich ocena:

 

 

 

Podejmowane działania

W ramach działań SKW w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano następujące zadania:

 

- zbiórka maskotek Podziel się pluszakiem,zebrane zabawki przekazano na cele Caritas Libusza (wrzesień/październik 2017),

 

- całoroczna opieka nad pomnikiem harcerskim (rok szkolny 2017/18),

 

- „Andrzejki z misją” - sprzedaż wypieków, z których dochód w wysokości 1205 zł został wpłacony na konto organizacji Unicef z przeznaczeniem na zakup ciepłych ubrań, koców,  ogrzewanie i pomoc finansową dla potrzebujących rodzin z Syrii. 

 

- odwiedziny osób starszych i samotnych oraz emerytowanych nauczycieli z Gminy Biecz w Dniu Seniora, połączone z wręczeniem drobnych upominków i samodzielnie przygotowanych przez wolontariuszy wypieków (październik/listopad 2018),

 

-                  przedświąteczne wizyty u osób starszych i samotnych oraz emerytowanych nauczycieli z Gminy Biecz oraz wręczenie własnoręcznie przygotowanych drobnych świątecznych upominków i wypieków (grudzień 2017),

 

- współpraca ze Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną Gniazdo w Bieczu – pomoc wolontariuszy w opiece nad wychowankami świetlicy (pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, organizacja zabaw dla wychowanków),

 

-współpraca ze świetlicą szkolną – dyżury grup wolontariuszy  (pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, wspólne zabawy z wychowankami),

 

- włączenie się w akcję pomocy potrzebującym chłopcom z  rodziny Walągów w odpowiedzi na inicjatywę Gminy Biecz - podczas 10-dniowej akcji sprzedaży wypieków zebrano na ten cel ponad 1000 zł. Uzbierane pieniądze zostały oficjalnie wręczone przez członków SKW władzom Gminy, które przekazały je na wspólne konto pomocy chłopcom (maj 2018),

 

- przeprowadzenie dwóch zbiórek nakrętek, stanowiących wsparcie dla podopiecznych  Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne Smoki
( październik/listopad 2017, maj/czerwiec 2018),

 

- II Spartakiada Wolontariuszy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorlicach - udział w rozgrywkach sportowych mających na celu integrację wolontariuszy z różnych szkół powiatu gorlickiego zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach (maj 2018)

 

- udział w VII Marszu Żonkilowym, zorganizowanym z okazji IX Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych - msza świętej i pochód ulicami miasta, udział w uroczystościach na gorlickim rynku (czewrwiec 2018)

 

- organizacja kiermaszu książki dla ucznióe SP oraz gimnazjum podczas ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” ( czerwiec 2018)

 

Ocena efektów i zaangażowania uczniów

Wolontariusze do wykonania powierzonych zadań podchodzą bardzo odpowiedzialnie
i z zaangażowaniem. Niewątpliwym sukcesem SKW  było zebranie znaczących kwot służacych wsparciu osób potrzebujących - dzieci z Syrii oraz rodziny Walągów. Również akcje zbiórki nakrętek cieszyły się wśród uczniów i ich rodzin dużym powodzeniem.Uczniowie pełniący dyżury na świetlicy szkolnej oraz w świetlicy środowiskowej nie tylko opiekują się młodszymi dziećmi, ale tworzą się między nimi zażyłe relacje, powstają nowe przyjaźnie. Osoby, które do tej pory nie miały okazji zrealizować się na innym polu, czują się docenione, co przekłada się na ich wyższą samoocenę i na lepsze relacje w grupach koleżeńskich. Działania SKW są pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym, a nawet poza nim, co sprzyja budowaniu wizerunku szkoły.

Wnioski i rekomendacje

Klub poszerza swą działalność o nowe inicjatywy, a działania już wypraktykowane, nadal wykonywane są przez sumiennie i z zaangażowaniem.

 

 

 

 

Biecz, dn.20 czerwca 2018                                                    Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar

GALERIA ZDJĘĆ

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZS nr 2 w Bieczu

Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu

 

 

 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu została zapoczątkowana w roku szkolnym 2011/2012, kiedy to wraz z kilkunastoosobową grupą wolontariuszy

z gimnazjum ZS Nr 2 przyłączył się do małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt, zainicjowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, miał na celu zaszczepienie i utrwalenie w młodych osobach wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. Uczniowie naszej szkoły skupili się

w tym czasie na objęciu swą, wówczas jeszcze tylko symboliczną, pomocą osoby niepełnosprawne z gminy Biecz oraz dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Strzeszynie. Zapoczątkowano wtedy tradycję regularnej pomocy koleżeńskiej w nauce. Udało się zorganizować spotkanie integracyjne i wspólne zajęcia dla gimnazjalistów

i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.  Wymiernym wskaźnikiem działań klubu były zbiórki pieniędzy, które przekazaliśmy na wyjazd jednej z naszych uczennic na turnus rehabilitacyjny.

Od tego czasu udało nam się zweryfikować zarówno potrzeby otoczenia jak i nasze możliwości, co zaowocowało zdecydowanym rozszerzeniem działalności SKW . Pod koniec roku szkolnego 2012/13 włączyliśmy się do projektu realizowanego przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini  Wolontariat edukacją obywatelską w ramach funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od tamtej pory  współpracujemy z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach, które skupia wokół siebie sieć szkolnych klubów wolontariatu.

 

             Zwyczajny tydzień pracy naszych wolontariuszy, polega na pełnieniu dyżurów

w świetlicy socjoterapeutycznej Gniazdo, działającej przy Stowarzyszeniu Nadzieja

w Bieczu. Wolontariusze pomagają dzieciakom w nauce,  odrabianiu zadań domowych oraz organizują im czas wolny (poprzez wspólne gry i zabawy) podczas oczekiwania na powrót rodziców. Jedna z wolontariuszek – Monika Przybyłowicz -  systematycznie uczestniczy i angażuje się w spotkania Ośrodka Wsparcia Klubu „Dialog” w Bieczu.

 

 Ponadto grupa wolontariuszek aktywnie spędza czas w świetlicy szkolnej ZS Nr 2, wspomagając Panie opiekunki w organizacji zabaw i nauki podopiecznym świetlicy. Kolejnym stałym punktem pracy naszych wolontariuszy jest pomoc w nauce uczniom

z naszej szkoły. Członkowie klubu obejmują nią dzieci z rodzinnego domu dziecka

w Strzeszynie, jak i innych młodszych uczniów naszej szkoły, którzy tego typu wsparcia potrzebują.

 

Wolontariusze nie tylko pomagają, ale również zdobywają wiedzę na temat tego jak tę pomoc nieść. Zimą 2014r. część wolontariuszy wzięła udział w Wyjazdowej Zimowej Szkole Wolontariatu w  Jodłówce Tuchowskiej. Uczestniczyli w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach praktycznych. Poznali swoje mocne strony,   nawiązali nowe znajomości, dzielili się doświadczeniami, uczyli się rozumieć osoby potrzebujące, by móc im  lepiej pomagać.  Z kolei 30 kwietnia 2015 r. grupa uczniów SKW uczestniczyła

w sesji popularno – naukowej zatytułowanej Dobroczynność niejedno ma imię.  Istotą spotkania, podczas którego m.in.  przedstawiono  kwestie altruizmu, ewolucję działalności filantropijnej wobec ubogich, wolontariat osób dojrzałych- 45+, było ukazanie profesji związanych z pomocą społeczną, praca socjalną, psychologią społeczną, socjologią.

 

Okres poprzedzający Święta Wielkanocne 2014 r. członkowie SKW poświęcili na własnoręcznie przygotowanie ozdób wielkanocnych. Wykonane pisanki były prezentem dla osób starszych i samotnych mieszkających w naszym mieście.

 

 18 maja 2014 r. SKW aktywnie włączył się w  organizację III Gorlickiego Marszu Żonkilowego podczas obchodów V Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wolontariusze wykonali samodzielnie ok. 80 żonkili, które potem rozdawali przechodniom  podczas marszu ulicami Gorlic . W trakcie trwania pikniku integracyjnego zbierali datki na rzecz dzieci z Gorlickiego Hospicjum Domowego.

 

Członkowie SKW omówili i zaprezentowali swe działania podczas dwóch Gal Wolontariatu, które odbyły się w  grudniu 2013 i czerwcu 2014 r. w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach. Za swą działalność SKW został nagrodzony statuetkami oraz certyfikatami:

 

 

Szkoła Obywatelska 2013

za zaangażowanie w budowaniu kapitału społecznego poprzez działalność obywatelską oraz

 Szkoła Obywatelska 2014

za szczególne zasługi dla rozwoju oraz popularyzacji działań obywatelskich.

 

Wolontariusze ZS Nr 2 opiekują się Pomnikiem Harcerzy, mieszczącym się

w pobliżu naszej szkoły. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15 uczniowie systematycznie wykonywali prace porządkowo-pielęgnacyjne. Dodatkowo z funduszy uzyskanych ze sprzedaży wykonanych własnoręcznie ozdób wielkanocnych, zakupione zostały wrzosy i chryzantemy, które w okresie jesiennym zostały posadzone przy pomniku.

 

W związku z trudną sytuacją polityczną Ukrainy, klub postanowił w tym roku wyjść z pomocą poza środowisko lokalne i włączyć się w działalność Caritas Samborsko-Drohobyckiej Diecezji UGKC. Wolontariusze wraz z członkami Szkolnego Koła PCK przeprowadzili zbiórkę odzieży, obuwia, zabawek i innych przedmiotów codziennego użytku, a następnie dokonali posortowania i spakowali zebranych rzeczy, które trafiły do potrzebujących uchodźców z Krymu  na początku grudnia 2014 r.

 

W okresie przedświątecznym 2014r.  SKW zaangażował się również

w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Zebrane produktu żywnościowe oraz artykuły chemiczne przekazaliśmy do gorlickiej siedziby Szlachetnej Paczki.

 

Od początku roku szkolnego 2014/2015 ZS Nr 2 bierze udział w projekcie Razem Dla Rozwoju, współorganizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. W ramach udziału w projekcie członkowie SKW oraz uczniowie klasy IV zdobywają wiedzę na temat problemów globalnych, takich jak: prawa człowieka, dostęp do wody pitnej, edukacja i analfabetyzm, dzieci ulicy, ubóstwo, globalne współzależności. Celem projektu jest rozbudzenie w młodych ludziach empatii, otwartości na inne kultury, uwrażliwienie na drugiego człowieka jak i na poczucie sprawiedliwości społecznej. Ponadto uczestnicy poznają kalendarzowe dni społecznego zaangażowania jak np. Dzień Wody, Światowy Dzień Dzieci Ulicy, tydzień Osób Niepełnosprawnych a następnie dzielą się wiedzą z innymi uczniami szkoły, tworząc plakaty i prezentacje dla młodszych kolegów.

 

Kolejnym dużym przedsięwzięciem SKW była przeprowadzona na wiosnę zbiórka żywności o długim terminie przydatności oraz artykułów gospodarstwa domowego dla rodziny z naszego miasta, która straciła dobytek w pożarze. W przeciągu dwóch tygodni udało się zgromadzić imponującą ilość darów i zaspokoić przynajmniej część bieżących potrzeb dwójki małych chłopców i ich rodziców.

 

Ponadto wolontariusze zorganizowali do tej pory dwie zbiórki zabawek pod hasłem- Podziel się pluszakiem. Zebrane maskotki zostały przekazane za pośrednictwem organizacji Caritas na oddział dziecięcy Szpitala im.  Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

 

Podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, już po raz drugi liczna grupa wolontariuszy, godnie reprezentując Gminę Biecz, włączyła się aktywnie w organizację IV Gorlickiego Marszu Żonkilowego. 17 maja 2015r. młodzież kwestowała na rzecz Stowarzyszenia Sprawne Smoki, gromadzącego środki na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, prowadziła gry i zabawy dla dzieci podczas pikniku integracyjnego, wręczali własnoręcznie wykonane żonkile.

 

Grupę wolontariuszy, działających od 2012 r., wsparli w tym roku szkolnym nowi członkowie z klasy I Gimnazjum, którzy biorąc przykład ze starszych kolegów, coraz liczniej włączają się w bieżące przedsięwzięcia klubu

 

Szkolny Klub Wolontariatu przy ZS Nr 2 w Bieczu z coraz większym zaangażowaniem kontynuuje podjęte wcześniej działania i wdraża w życie kolejne pomysły. Uczniowie działający w SKW bardzo chętnie angażują się we wszelkie formy działania klubu. Bez zarzutu wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań w ramach jego działalności. Dodatkowo wykazują własna inicjatywę i pomysły, które poszerzą w przyszłości zakres aktywności SKW. Powodem  do dumy jest fakt, iż nasi uczniowie są bardzo pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym.

 

Opracowanie:  koordynatorki SKW  ZS Nr 2 w Bieczu

 

 

Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar

Copyright 2024  Studio Gabrielle